رنگ خدا و چه رنگی بهتر از آن

صِبغَه الله و مَن اَحسَنُ مِنَ اللهِ صبغَه و نَحنُ لَهُ عابدون (138 بقره)

تیر 96
5 پست
دی 92
4 پست
خرداد 92
21 پست
خرداد 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
21 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
8 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
52 پست
تیر 89
48 پست